ћирилица / latinica

Институт за здравствену заштиту мајке
и детета Србије ,,Др Вукан Чупић’’

Налазите се на:
Насловна >> Службе >> Служба за организацију, планирање евалуацију и медицинску информатику

Служба за организацију, планирање евалуацију и медицинску информатикуИнформације
Телефон за информације:
 • Телефони за информације: 011/ 2694 – 415; 011/3108 - 171; 011/3108 - 232
 • Телефон у одсеку медицинске информатике: 011/3108 - 253
 • Телефон у Архиви медицинске документације: 011/3108 - 289
Радно време:
 • 07-15h
Локација:
 • Улаз 1, први спрат


Oсобље у служби

Начелник службе:
Примаријус др сц. мед. Нина Кубуровић
специјалиста социјалне медицине

Примаријус др сц. мед. Нина Кубуровић
специјалиста социјалне медицине

Габријела Смиљанић, Стручни сарадник за планске и здравствено-статистичке послове:
дипломирани демограф и виши статистичар

Биљана Боровина - Баклаја, Виши стручни сарадник за квалитет
дипломирани инжењер, МСц

Одсек медицинске информатике

Библиотечки информатичар:

Бранкица Крсмановић, дипломирани филолог

Референт за рачунарску технику и подршку:

Дејан Радомировић,

Немања Богићевић

Сарадник за информационе системе, мреже и рачунарску технику:

Александар Боберић, специјалиста струковни инжењер,

Софтвер инжењер:

Слободан Милошевић

Архивари медицинске документације:

Марина НиколићО служби
О служби

 

Служба за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику је формирана  1960. године под називом Служба за организацију и рад у здравственој заштити жена, деце и омладине Србије. Главни циљ Службе је био да обједињује рад свих запослених у Институту на обављању стручног и организационо-методолошког усмеравања здравствене заштите жена, деце и омладине у Србији. Уз професора др Вукана Чупића свој велики допринос развоју Службе и у обављању стручно-методолошке и организационе делатности дао је и дугогодишњи руководилац ове Службе др Мирослав Вучковић (1960-1992), педијатар социјално-медицинске оријентације.

Од 1992. до јануара 1995. године Служба за организацију и рад у здравственој заштити жена, деце и омладине редукује своје дотадашње активности. Тада на место начелника ове Службе долази др Драгана Лозановић-Миладиновић, специјалиста социјалне медицине.

У периоду од 1995. године до данас Институт, преко Службе за организацију здравствене заштите која 1997. године добија назив Служба социјалне медицине, а Статутом  Института из 2005. године назив Служба за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, учествује у спровођењу бројних активности на референтним пословима и пословима од општег интереса за област здравствене заштите мајке и детета у Републици Србији.

Начелник Службе у периоду oд октобра 2001. до новембра 2004. године је била др Гордана Рајин. Од новембра 2004. године радом Службе је руководила прим. мр сц. мед. Драгана Лозановић-Миладиновић, а од октобра 2014. године начелник је прим. др сц. мед. Нина Кубуровић.

Служба је посебна организациона јединица под непосредним руковођењем директора Института.

Стручно-методолошка, организациона и информатичка делатност Службе подразумева следеће активности:

 

 • Учествовање у изради стратешких и подзаконских аката, упутстава и правилника, стручно-методолошких упутстава, водича добре праксе из области здравствене заштите деце, омладине и жена у вези са материнством

 
 • Праћење и проучавање здравственог стања деце, омладине и жена у вези са материнством и спровођење Националног програма здравствене заштите жена, деце и омладине

 
 • Пружање стручно-методолошке и организационе помоћи службама за здравствену заштиту жена, деце и омладине у Републици Србији

 
 • Учествовање у изради, анализи и евалуацији планова рада и извештаја о раду служби/одељења и лабораторија Института, у изради годишњег оперативног плана Института, шестомесечних извештаја о извршењу планова рада, као и уговорених обавеза према Републичком фонду за здравствено осигурање, и изради других извештаја за различите потребе Градског завода за јавно здравље, Института за јавно здравље Србије, Министарства здравља Републике Србије, Архива Републике Србије, и других организација и институција

 
 • Праћење и анализирање коришћења и ефикасности болничких капацитета, морбидитета, леталитета, дужине трајања лечења, заузетост болничких постеља, рад специјалистичко-консултативне службе, лабораторија, као и других заједничких медицинских служби, и других показатеља ефикасности рада у Институту са циљем предлагања мера за унапређење рада у овој области и спровођења рационализације

 
 • Координирање послова у вези примене кадровских стандарда и радних норматива којима се анализирају показатељи рада здравствене установе

 
 • Учествовање у давању стучних мишљења о сложеним питањима проблематике здравствене делатности и пружања здравствене заштите у Институту

 
 • Организовање, вођење и координирање процеса акредитације у Институту у циљу припреме за акредитацију, као и одржавања постигнутих стандарда и сталног унапређења квалитета кроз редовне годишње посете спољних оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа Србије

 
 • Организовање и координирање процеса имплементације постојећих процедура и протокола, као и увођење нових

 
 • Запослени у Служби учествују у раду одговарајућих комисија, подкомисија, радних група на републичком нивоу и на нивоу установе, а воде и координирају рад три стручна тела на нивоу Института:

-         Комисије за унапређење квалитета рада

-         Комисије за унутрашњу проверу квалитета стручног рада

-         Комисија за усвајање и ревизију процедура Института

 • Иницирање, организовање и спровођење активности на унапређењу квалитета рада кроз сарадњу са тимовима за унапређење квалитета рада на нивоу радних/организационих јединица Института

 • Учествовање у истраживању задовољства корисника и запослених, у процени показатеља квалитета рада Института у складу са Правилником о показатељима квалитета здравствене заштите, са циљем предлагања мера за унапређење квалитета рада, праћење примене законских и подзаконских аката и упутстава и правилника из области унапређења квалитета рада у Институту

 
 • Спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада кроз израду збирних кварталних и годишњих извештаја, као и периодични обилазак служби и одељења

 
 • Организовање и координирање пословa из области стручног надзора референтне делатности

 
 • Учествовање у научно-истраживачком раду и образовној делатности Института

 
 • Организовање, статистичка обрада и техничка подршка стручних скупова у Институту и ван њега, а који су у организацији Института

 
 • Спровођење библиотечко-информатичких послова: интернет претраживања, преглед електронске поште, послови превођења и кореспонденције са организацијама, институцијама и удружењима

 
 • Пружање лекторске, стилско језичке и техничке помоћи у припреми публикација Института

 
 • Праћење и примена закона и прописа који се односе на здравствену документацију и евиденције и друге законе и прописе у области здравства

 
 • Прикупљање, анализирање и евалуација здравствено-статистичких података Института на месечном нивоу и израда тромесечних, шестомесечних, деветомесечних и годишњих здравствено-статистичких извештаја Института

 
 • Прикупљање, обрада, анализирање и извештавање о збрињавању болесника са ургентним стањима у педијатрији и дечијој хирургији на месечном и годишњем нивоу

 
 • Вођење евиденције и достављање пријава оболелих од малигних болести

 
 • Имплементирање електронског пословања и вођења медицинске документације у информационом систему у складу са законским прописима, као и организовање и спровођење обуке запослених ангажованих на тим пословима

 
 • Свакодневно одржавање и контрола процеса рада информационих система Института, имплементирање нових решења у информационим системима

 
 • Контрола рада на прикупљању, уносу, и преносу података о пријему на хоспитализацију и амбулантно-поликлиничким прегледима и услугама, лабораторијским и другим услугама, изради и чувању корисничке документације, заштити података у информационим системима

 
 • Обезбеђивање редовног слања индивидуалних извештаја о хоспитализацији из информационог система у електронској форми на портал Института за јавно здравље Србије на месечном нивоу

 
 • Организовање и контрола техничког пружања услуга:

интернета, одржавање ЛАН мреже, безбедносног видео надзора; послова везаних за техничко сервисирање, одржавање, и чување рачунарске опреме, администрацију Интернет (WEB) презентације; послове организовања и контроле свих мрежних протока; послове планирања, организовања и контроле нових ресурса; послове архивирања (Back up) података остварених у информационом систему

 
 • Организовање рада Архиве медицинске документације Института – вођење медицинске документације, организација, координација и надзор над архивирањем медицинске документације у сарадњи са другим службама Клиника и Правном службом

 

О историјату Службе

Вишегодишњи директор Института, доктор Вукан Чупић, умногоме је допринео развоју концепта социјализоване и обједињене здравствене заштите мајке и детета. Основе обавезног минимума здравствене заштите жена, деце и омладине из 1965. године, уграђене су у Одлуку и Програм обавезних видова здравствене заштите жена, деце и омладине из 1971. године и представљале су основ за израду стандарда и норматива у овој области.

Захваљјујући овом Програму, наредних 20 година развијана је организована здравствена заштита и диспанзерски метод рада у примарној здравственој заштити жена, деце и омладине.

Институт, прва референтна установа у области здравствене заштите жена и деце организује, координира и учествује у изради Програма у оквиру Уредбе о здравственој заштити жена, деце, школске деце и студената (Службени лист Републике Србије 49/95 ) и иновирању Програма у оквиру Уредбе о националном програму здравствене заштите жена, деце и омладине (Службени гласник Републике Србије 28/09), као и пратећих стручно-методолошких упутстава (1997. и 2010. године). Поменуте уредбе, програми и стручно-методолошка упутства утврдили су садржај, учеснике у реализацији и нумерички и описно дефинисали циљеве и рокове, па су тиме створене претпоставке да се периодично дају оцене остварених резултата и мере ефекти програма, односно спроведених мера.

Служба је организовала рад Републичке стручне комисије за здравствену заштиту жена, деце и омладине са поткомисијама, а њени лекари, специјалисти социјалне медицине, били су у улози секретара Комисије и поткомисија у сарадњи са Министарством здравља Републике Србије.

Служба је, у сарадњи са Уницефом, организовала, координирала и реализовала бројне семинаре за лекаре, медицинске сестре и здравствене сараднике у примарној здравственој заштити и учествовала у публиковању Билтена Института и изради бројних приручника и водича добре праксе, како из области здравствене заштите мајке и детета, тако и из области демографије, репродуктивног здравља и популационе политике.

У сарадњи са другим службама Института, она учествује у организацији последипломске едукације педијатара у оквиру сада већ традиционалних течајева иновације знања „Актуелности у педијатрији“ и других стручних скупова. Такође је у сарадњи са другим службама Института учествовала у организовању Југословенске, а затим Педијатријске школе Србије, првог и другог конгреса педијатара Србије (2010. и 2014.) и бројних других стручних скупова.

Статутом  Института из 2005. године, некадашње Одељење за здраствено васпитну и здравствено-превентивну делатност Службе социјалне медицине, у којем је радило 3 психолога, улази у састав Службе за испитивање и лечење неуролошких и мишићних болести, а од новембра 2006. године Одсек за образовање и стручно усавршавање здравствених радника и сарадника заједно са Одсеком за медицинске публикације и информатику са библиотеком постаје Служба за научно-истраживачку и медицинску делатност.

 

Најзначајније публикације запослених у Служби:

 

 • Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије “Др Вукан Чупић“ 1950-1995, монографија (1995)
 • Годишњак "Проблеми у педијатрији" излази непрекидно од 1980. године
 • Примарна здравствена заштита мајке и детета. Приручник за образовање здравствених радника у примарној здравственој заштити, М. Банићевић (уредник) (1997),
 • Приручник за лекаре у примарној здравственој заштити мајке и детета (1997)
 • Обнављање становништва и заштита репродуктивног здравља, М. Банићевић и сар (1999),
 • Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије “Др Вукан Чупић“ 1950-2000, монографија (2000)
 • О промоцији репродуктивног здравља адолесцената, М. Банићевић и сар (2000)
 • Сачувајмо здравље. Приручник за здравствене раднике о заштити репродуктивног здравља младих, Милош Банићевић и сар, (2000),
 • Сачувајмо здравље, Брошура о репродуктивном здрављу младих, М. Радојевић, Г. Рајин, К. Седлецки (2000),
 • Ургентна педијатрија у ванболничким условима (2002),
 • Шта хоћу, шта нећу и како ћу, Приручник о вештинама комуникације, Г. Рајин, М. Радојевић, (2006)
 • Студија здравственог стања и здравствене заштите жена, деце и омладине у Републици Србији 1991-2007 (2009)
 • Физиолошки порођај – водич за бабице и лекаре (2009)
 • Општи принципи комуникације са трудницама, породиљама и њиховим породицама – водич за бабице и лекаре (2009)
 • Општи принципи неге и лечења у породилишту – водич за бабице и лекаре (2009)
 • Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије “Др Вукан Чупић“ 1950-2010, монографија (2010)
 • Стручно-методолошко упутство за спровођење Уредбе о Националном програму здравствене заштите жена, деце и омладине (СМУ) (2010)
 • Уредба о Националном програму здравствене заштите жена, деце и омладине (2010)
 • Водич за основно и специјализовано збрињавање новорођенчета (2011)
 • Подршка развоју деце у раном детињству - Приручник за ППЗ (2013)
 • Подршка развоју деце у раном детињству - Инструменти за процену развоја (2013)
 • Подршка односу породице и детета у раном детињству – Водич за здравствене раднике и сараднике у ППЗ
 • Психолошка припрема деце и родитеља за медицинске интервенције и хоспитализацију - Приручник за здравствене раднике и сараднике (2014)
Up arrow