ћирилица / latinica

Институт за здравствену заштиту мајке
и детета Србије ,,Др Вукан Чупић’’

Налазите се на:
Насловна >> Службе >> Служба за организацију, планирање евалуацију и медицинску информатику

Служба за организацију, планирање евалуацију и медицинску информатикуИнформације
Телефон за информације:
 • Телефони за информације: 011/ 2694 – 415; 011/3108 - 171; 011/3108 - 232
 • Телефон у одсеку медицинске информатике: 011/3108 - 253
 • Телефон у Архиви медицинске документације: 011/3108 - 289
Радно време:
 • 07-15h
Локација:
 • Улаз 1, први спрат


Oсобље у служби

Начелник службе:
Примаријус др сц. мед. Нина Кубуровић
специјалиста социјалне медицине

Примаријус др сц. мед. Нина Кубуровић
специјалиста социјалне медицине

Прим. мр сци. мед. др Драгана Лозановић

Габријела Смиљанић, Стручни сарадник за планске и здравствено-статистичке послове:
дипломирани демограф и виши статистичар

Биљана Боровина - Баклаја, Виши стручни сарадник за квалитет
дипломирани инжењер, МСц

Одсек медицинске информатике

Библиотечки информатичар:

Бранкица Крсмановић, дипломирани филолог

Референт за рачунарску технику и подршку:

Дејан Радомировић

Сарадник за информационе системе, мреже и рачунарску технику:

Александар Боберић, специјалиста струковни инжењер

Архивари медицинске документације:

Марина Николић

Олгица Стојковић

Биљана ЏелешоскиО служби
О служби

 

Служба за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику је формирана  1960. године под називом Служба за организацију и рад у здравственој заштити жена, деце и омладине Србије. Главни циљ Службе је био да обједињује рад свих запослених у Институту на обављању стручног и организационо-методолошког усмеравања здравствене заштите жена, деце и омладине у Србији. Уз професора др Вукана Чупића свој велики допринос развоју Службе и у обављању стручно-методолошке и организационе делатности дао је и дугогодишњи руководилац ове Службе др Мирослав Вучковић (1960-1992), педијатар социјално-медицинске оријентације.

Од 1992. до јануара 1995. године Служба за организацију и рад у здравственој заштити жена, деце и омладине редукује своје дотадашње активности. Тада на место начелника ове Службе долази др Драгана Лозановић-Миладиновић, специјалиста социјалне медицине.

У периоду од 1995. године до данас Институт, преко Службе за организацију здравствене заштите која 1997. године добија назив Служба социјалне медицине, а Статутом  Института из 2005. године назив Служба за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику, учествује у спровођењу бројних активности на референтним пословима и пословима од општег интереса за област здравствене заштите мајке и детета у Републици Србији.

Начелник Службе у периоду oд октобра 2001. до новембра 2004. године је била др Гордана Рајин. Од новембра 2004. године радом Службе је руководила прим. мр сц. мед. Драгана Лозановић-Миладиновић, а од октобра 2014. године начелник је прим. др сц. мед. Нина Кубуровић.

Служба је посебна организациона јединица под непосредним руковођењем директора Института.

Стручно-методолошка, организациона и информатичка делатност Службе подразумева следеће активности:

 

 • Учествовање у изради стратешких и подзаконских аката, упутстава и правилника, стручно-методолошких упутстава, водича добре праксе из области здравствене заштите деце, омладине и жена у вези са материнством

 
 • Праћење и проучавање здравственог стања деце, омладине и жена у вези са материнством и спровођење Националног програма здравствене заштите жена, деце и омладине

 
 • Пружање стручно-методолошке и организационе помоћи службама за здравствену заштиту жена, деце и омладине у Републици Србији

 
 • Учествовање у изради, анализи и евалуацији планова рада и извештаја о раду служби/одељења и лабораторија Института, у изради годишњег оперативног плана Института, шестомесечних извештаја о извршењу планова рада, као и уговорених обавеза према Републичком фонду за здравствено осигурање, и изради других извештаја за различите потребе Градског завода за јавно здравље, Института за јавно здравље Србије, Министарства здравља Републике Србије, Архива Републике Србије, и других организација и институција

 
 • Праћење и анализирање коришћења и ефикасности болничких капацитета, морбидитета, леталитета, дужине трајања лечења, заузетост болничких постеља, рад специјалистичко-консултативне службе, лабораторија, као и других заједничких медицинских служби, и других показатеља ефикасности рада у Институту са циљем предлагања мера за унапређење рада у овој области и спровођења рационализације

 
 • Координирање послова у вези примене кадровских стандарда и радних норматива којима се анализирају показатељи рада здравствене установе

 
 • Учествовање у давању стучних мишљења о сложеним питањима проблематике здравствене делатности и пружања здравствене заштите у Институту

 
 • Организовање, вођење и координирање процеса акредитације у Институту у циљу припреме за акредитацију, као и одржавања постигнутих стандарда и сталног унапређења квалитета кроз редовне годишње посете спољних оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа Србије

 
 • Организовање и координирање процеса имплементације постојећих процедура и протокола, као и увођење нових

 
 • Запослени у Служби учествују у раду одговарајућих комисија, подкомисија, радних група на републичком нивоу и на нивоу установе, а воде и координирају рад три стручна тела на нивоу Института:

-         Комисије за унапређење квалитета рада

-         Комисије за унутрашњу проверу квалитета стручног рада

-         Комисија за усвајање и ревизију процедура Института

 • Иницирање, организовање и спровођење активности на унапређењу квалитета рада кроз сарадњу са тимовима за унапређење квалитета рада на нивоу радних/организационих јединица Института

 • Учествовање у истраживању задовољства корисника и запослених, у процени показатеља квалитета рада Института у складу са Правилником о показатељима квалитета здравствене заштите, са циљем предлагања мера за унапређење квалитета рада, праћење примене законских и подзаконских аката и упутстава и правилника из области унапређења квалитета рада у Институту

 
 • Спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада кроз израду збирних кварталних и годишњих извештаја, као и периодични обилазак служби и одељења

 
 • Организовање и координирање пословa из области стручног надзора референтне делатности

 
 • Учествовање у научно-истраживачком раду и образовној делатности Института

 
 • Организовање, статистичка обрада и техничка подршка стручних скупова у Институту и ван њега, а који су у организацији Института

 
 • Спровођење библиотечко-информатичких послова: интернет претраживања, преглед електронске поште, послови превођења и кореспонденције са организацијама, институцијама и удружењима

 
 • Пружање лекторске, стилско језичке и техничке помоћи у припреми публикација Института

 
 • Праћење и примена закона и прописа који се односе на здравствену документацију и евиденције и друге законе и прописе у области здравства

 
 • Прикупљање, анализирање и евалуација здравствено-статистичких података Института на месечном нивоу и израда тромесечних, шестомесечних, деветомесечних и годишњих здравствено-статистичких извештаја Института

 
 • Прикупљање, обрада, анализирање и извештавање о збрињавању болесника са ургентним стањима у педијатрији и дечијој хирургији на месечном и годишњем нивоу

 
 • Вођење евиденције и достављање пријава оболелих од малигних болести

 
 • Имплементирање електронског пословања и вођења медицинске документације у информационом систему у складу са законским прописима, као и организовање и спровођење обуке запослених ангажованих на тим пословима

 
 • Свакодневно одржавање и контрола процеса рада информационих система Института, имплементирање нових решења у информационим системима

 
 • Контрола рада на прикупљању, уносу, и преносу података о пријему на хоспитализацију и амбулантно-поликлиничким прегледима и услугама, лабораторијским и другим услугама, изради и чувању корисничке документације, заштити података у информационим системима

 
 • Обезбеђивање редовног слања индивидуалних извештаја о хоспитализацији из информационог система у електронској форми на портал Института за јавно здравље Србије на месечном нивоу

 
 • Организовање и контрола техничког пружања услуга:

интернета, одржавање ЛАН мреже, безбедносног видео надзора; послова везаних за техничко сервисирање, одржавање, и чување рачунарске опреме, администрацију Интернет (WEB) презентације; послове организовања и контроле свих мрежних протока; послове планирања, организовања и контроле нових ресурса; послове архивирања (Back up) података остварених у информационом систему

 
 • Организовање рада Архиве медицинске документације Института – вођење медицинске документације, организација, координација и надзор над архивирањем медицинске документације у сарадњи са другим службама Клиника и Правном службом

 

О историјату Службе

Вишегодишњи директор Института, доктор Вукан Чупић, умногоме је допринео развоју концепта социјализоване и обједињене здравствене заштите мајке и детета. Основе обавезног минимума здравствене заштите жена, деце и омладине из 1965. године, уграђене су у Одлуку и Програм обавезних видова здравствене заштите жена, деце и омладине из 1971. године и представљале су основ за израду стандарда и норматива у овој области.

Захваљјујући овом Програму, наредних 20 година развијана је организована здравствена заштита и диспанзерски метод рада у примарној здравственој заштити жена, деце и омладине.

Институт, прва референтна установа у области здравствене заштите жена и деце организује, координира и учествује у изради Програма у оквиру Уредбе о здравственој заштити жена, деце, школске деце и студената (Службени лист Републике Србије 49/95 ) и иновирању Програма у оквиру Уредбе о националном програму здравствене заштите жена, деце и омладине (Службени гласник Републике Србије 28/09), као и пратећих стручно-методолошких упутстава (1997. и 2010. године). Поменуте уредбе, програми и стручно-методолошка упутства утврдили су садржај, учеснике у реализацији и нумерички и описно дефинисали циљеве и рокове, па су тиме створене претпоставке да се периодично дају оцене остварених резултата и мере ефекти програма, односно спроведених мера.

Служба је организовала рад Републичке стручне комисије за здравствену заштиту жена, деце и омладине са поткомисијама, а њени лекари, специјалисти социјалне медицине, били су у улози секретара Комисије и поткомисија у сарадњи са Министарством здравља Републике Србије.

Служба је, у сарадњи са Уницефом, организовала, координирала и реализовала бројне семинаре за лекаре, медицинске сестре и здравствене сараднике у примарној здравственој заштити и учествовала у публиковању Билтена Института и изради бројних приручника и водича добре праксе, како из области здравствене заштите мајке и детета, тако и из области демографије, репродуктивног здравља и популационе политике.

У сарадњи са другим службама Института, она учествује у организацији последипломске едукације педијатара у оквиру сада већ традиционалних течајева иновације знања „Актуелности у педијатрији“ и других стручних скупова. Такође је у сарадњи са другим службама Института учествовала у организовању Југословенске, а затим Педијатријске школе Србије, првог и другог конгреса педијатара Србије (2010. и 2014.) и бројних других стручних скупова.

Статутом  Института из 2005. године, некадашње Одељење за здраствено васпитну и здравствено-превентивну делатност Службе социјалне медицине, у којем је радило 3 психолога, улази у састав Службе за испитивање и лечење неуролошких и мишићних болести, а од новембра 2006. године Одсек за образовање и стручно усавршавање здравствених радника и сарадника заједно са Одсеком за медицинске публикације и информатику са библиотеком постаје Служба за научно-истраживачку и медицинску делатност.

 

Најзначајније публикације запослених у Служби:

 

 • Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије “Др Вукан Чупић“ 1950-1995, монографија (1995)
 • Годишњак "Проблеми у педијатрији" излази непрекидно од 1980. године
 • Примарна здравствена заштита мајке и детета. Приручник за образовање здравствених радника у примарној здравственој заштити, М. Банићевић (уредник) (1997),
 • Приручник за лекаре у примарној здравственој заштити мајке и детета (1997)
 • Обнављање становништва и заштита репродуктивног здравља, М. Банићевић и сар (1999),
 • Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије “Др Вукан Чупић“ 1950-2000, монографија (2000)
 • О промоцији репродуктивног здравља адолесцената, М. Банићевић и сар (2000)
 • Сачувајмо здравље. Приручник за здравствене раднике о заштити репродуктивног здравља младих, Милош Банићевић и сар, (2000),
 • Сачувајмо здравље, Брошура о репродуктивном здрављу младих, М. Радојевић, Г. Рајин, К. Седлецки (2000),
 • Ургентна педијатрија у ванболничким условима (2002),
 • Шта хоћу, шта нећу и како ћу, Приручник о вештинама комуникације, Г. Рајин, М. Радојевић, (2006)
 • Студија здравственог стања и здравствене заштите жена, деце и омладине у Републици Србији 1991-2007 (2009)
 • Физиолошки порођај – водич за бабице и лекаре (2009)
 • Општи принципи комуникације са трудницама, породиљама и њиховим породицама – водич за бабице и лекаре (2009)
 • Општи принципи неге и лечења у породилишту – водич за бабице и лекаре (2009)
 • Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије “Др Вукан Чупић“ 1950-2010, монографија (2010)
 • Стручно-методолошко упутство за спровођење Уредбе о Националном програму здравствене заштите жена, деце и омладине (СМУ) (2010)
 • Уредба о Националном програму здравствене заштите жена, деце и омладине (2010)
 • Водич за основно и специјализовано збрињавање новорођенчета (2011)
 • Подршка развоју деце у раном детињству - Приручник за ППЗ (2013)
 • Подршка развоју деце у раном детињству - Инструменти за процену развоја (2013)
 • Подршка односу породице и детета у раном детињству – Водич за здравствене раднике и сараднике у ППЗ
 • Психолошка припрема деце и родитеља за медицинске интервенције и хоспитализацију - Приручник за здравствене раднике и сараднике (2014)
Up arrow