<
ћирилица / latinica

Институт за здравствену заштиту мајке
и детета Србије ,,Др Вукан Чупић’’

Налазите се на:
Насловна >> Актуелности >> Извештај о другој редовној акредитацијској посети

Извештај о другој редовној акредитацијској посети

Објављено: 22.01.2014 године


Општи утисак након редовне посете

 

Током редовне акредитацијске посете утврђено је да су препоруке спољашњих оцењивача усвојене као циљеви унапређења рада установе  и предузете мере на њиховом спровођењу према  постављеним критеријумима и стандардима.

Рад се одвија у складу са усвојеним процедурама, у континитету се усвајају нове и ревидирају постојеће при чему је у овој области потребно даље истрајати у праћењу њихове примене. Усвојене процедуре могле би бити учињене доступнијим запосленима објављивањем на сајту установе.

Унапређен је поступак у сагледавању унапређења квалитета и безбедности према препорукама, сходно чему су на нивоу организационих јединица сачињени планови за унапређење квалитета. Показатељи се прате и врши се редовно извештавање у чему је потребно истрајати а посебно у анлизирању постојећих планова и праћењу њихове реализације. Документовано је спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада.

У протеклих годину дана приступило се имплентацији здравственог информационог система који је делимично спроведен.

У односу на време спољашњег оцењивања унапређен је ниво достигнутих стандарда и критеријума нарочито у сегменту вођења медицинске документације. У погледу остале службене документације уочен је значајан напредак у чему треба истрајати и убудуће. Имајући у виду важност  праћења протока документације (када је  документ сачињен одн. упућен, коме и када је онај коме је упућен исти примио) ову област је и даље потребно унапређивати и контролисати.

Општи закључак је да је у установи дошло до унапређења примене акредитацијских стандарда/критеријума као и да је и даље присутан позитиван однос према процесу акредитације.

 

ДРУГА ПОСЕТА:

Друга редовна посета  обављена је 24,12.2013.г..

Захваљујући добро припремљеној документацији и сарадњи са руководством и запосленима током редовне посете, планиране активности су остварене по утврђеном распореду упркос чињеници што је један од три члана тима објективно и услед изненадних околности био спречен да у њима учествује.

Током посете уочен је  даљи напредак у раду на имплементацији стандарда  као и унапређењу оних који су у ранијем периоду већ били имплементирани, а у складу са датим препорукама и Интегрисаним планом унапређења квалитета.  Разговор за запосленима који су укључени у рад тимова формираних у фази самооцењивања,  али и након ње - оставља утисак јасно дефинисаних активности на основу стеченог искуства као и потпуног и уједначеног разумевања стандарда и критеријума.

У међувремену (између прве и друге редовне посете) сачињен је велики број нових процедура а континуирано се реввидирају претходно усвојене, чиме је листа процедура знатно проширена .  Поменути период био је посвећен усвајању процедура из ужих  стручних области (али не само њих).  Нарочиту похвалу заслужује рад Комисије за усвајање и ревидирање процедура која је креирала поступак  предлагања нових (и ревидирање постојећих) процедура на добро осмишљеним обрасцима, усвојила пословник о свом раду и тиме „заокружила“ овај процес. Ослањајући се на сопствене кадровске потенцијале редефинисан је сајт установе и у току су припреме за објављивање  усвојених и у тематске целине систематизованих процедура чиме ће исте постати у потпуности доступне свим запосленима.

 Ништа мање вредна ( у односу на претходно изречену)  – следи похвала за остварену сарадњу између комисије за усвајање и ревизију процедура са комисијом за унутрашњу проверу квалитета стручног рада и обеју ових комисија са комисијом за унапређење квалитета рада. Комисија за унутрашњу проверу квалитета стручног рада континуирано функционише сарађујући са руководиоцима организационих јединица у обављању унутрашњих провера квалитета стручног рада,  а добијени резултати чине основу по којој се даље креирају мере на унапређењу квалитета . Поред тога уведени су и перидоични стручни састанци посвећени анализи „случајева“ што се кроз разговор са представницима тимова показало као прихавћен начин рада.

Присутан је напредак у области планова за унапређење квалитета рада на нивоу организационих јединица које су и у претходној години креирале своје планове, уз постепено уједначавање њихове ангажованости у овој области. Службе клиничке подршке у чијем домену рада не постоје прописани одн. обавезни показатељи за праћење квалитета рада - дефинисале су сопствене и прате их.

Имплементација информационог система тече према предвиђеном плану. У моменту посете спољашњих оцењивача окончана је у већини служби. Исказан је неподељен став да је увођењем електронске евиденције  побољшано вођење медицинске документације и проток информација од значаја за ток лечења пацијента, али истовремено предочено и присутно додатаног оптерећења запослених паралелним евидентирањем у електронској и папирној форми.

Презентиран је континуиран рад тимова: за стерилизацију и медицински отпад што је резултирало унапређењем рада у овим областима. Према усвојеном плану и стратегији поступања за случај масовних несреће документовано је спровођење практичне обуке запослених у  ПП заштити као и спровођење других планираних активности везаних за унапређење из области групе стндарда животне средине. .

Стратешки план и њиме дефинисани циљеви били су предмет разматрања и ревизије од стране руководства у протеклом периоду. Резултат анализе је добро документован. Евалуација резултата рада запослених на годишњем нивоу спорведена је  и за 2012-у годину. Осим евалуације задовољства запослених организована је анкета и спроведена процена задовољства корисника услуга. Добијени резултати су задовољавајући.

У складу са постојећим финансијским могућностима које су као и у другим установама недовљне за оставрење свих планираних циљева, предузете су активности према појединим датим препорукама нпр.  радови на побољшању наткривенодти улаза у простор ургентне службе ( хируршке и педијатријске). Такође,  разматрају се одговарајуће организационо-просторне могућности и реконструисање истих у циљу формирања јединствене службе за пријем и збрињавање ургентних стања. 

Општи утисак везан за другу редовну посету је да:

-          позитиван однос према акредитацији као процесу који доприноси увођењу вишег нивоа реда и безбедности  у радном процесу - и даље је присутан;

-          извор позитивног става је и даље у очекивањима руководства и запослених да акредитоване установе буду препознате  у систему здравствене заштите као носиоци потврђеног квалитета рада и по том основу  остварити одговарајуће предности у односу на неакредитоване здравствене установе.

  
   Референтна документа:

-          Извештај спољашњих оцењивача о редовној посети

-          План о унапређењу квалитета

-          Уговор о акредитацији здравствене установе

 

                                                                                                         Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                    др Снежана Манић

 Београд

14.01.2014.

 

Текст извештаја можете преузети овде

 

назад на актуелности >>

Повезане организације
 
Up arrow