ћирилица / latinica

Институт за здравствену заштиту мајке
и детета Србије ,,Др Вукан Чупић’’

Др Емилија Лазић, доктор биолошких наука, молекуларни биологБиографија

Dr Emilija Lazić Ilić, doktor biloških nauka

Služba za transplantaciju kostne srži sa laboratorijom za kriobiologiju

Diplomirala je 1996.godine  na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na studijskoj grupi za Molekularnu biologiju i fiziologiju, smer Eksperimentalna biohemija, odbranivši diplomski rad pod nazivom “Dobijanje i primena monoklonskih antitela BG serije”.

Od 1989-2008 godine zaposlena u Institutu za nuklearne nauke "Vinča"

Od 2008 godine zaposlena u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "dr Vukan Čupić"

2008 godine  stekla istraživačko zvanje istraživač saradnik.

2015. godine doktorirala na Biloškom fakultetu, sa temom “Energetski metabolizam matičnih ćelija hematopoeze periferne krvi bolesnika sa malignim oboljenjima”

Iz naučno-istraživačke aktivnosti, proistekli su rezultati:

4 publikacije u časopisima od međunarodnog značaja

2 poglavlja u knjigama, od kojih jedna od nacionalnog značaja; 1 u knjizi od medjunarodnog značaja

11 saopštenja štampanih u vidu apstrakta sa domaćih i međunarodnih naučnih skupova.

3 pregledna članka štampana u časopisima nacionalnog značaja

1 poglavlje u monografiji nacionalnog značaja

1 tehničko rešenje

Sertifikati:

2009 god. Miltenyi: Pozitivna selekcija CD34+ i NK ćelija

2011 god. Miltenyi: Negativna selekcija T i B limfocita

2012 god. Miltenyi: Negativna selekcija TCR αβ limfocita

2013 god. Macopharma: Ekstrakorporalna fotofereza po THERAFLEX ECP protokolu


Up arrow