ћирилица / latinica

Институт за здравствену заштиту мајке
и детета Србије ,,Др Вукан Чупић’’

Налазите се на:
Насловна >> Клинике >> Педијатријска клиника >> Дневна болница Педијатријске клинике

Дневна болница Педијатријске клинике


Информације
Телефон за информације:
  • 011/3108-287
Радно време:
  • 07ч до 19ч (12 сати) - сваког радног дана
  • од 07ч до 19ч (12 сати) - викендом и празником
Локација:
  • II Спрат


Oсобље на одељењу

Начелник одељења:
Др Биљана Алимпић
педијатар

Др Славиша Здравковић
Начелник Дневне болнице Педијатријске клинике, педијатар

Др Миланка Тешић
клинички лекар, доктор опште медицине

Невенка Чупковић – одговорна медицинска сестра

Латинка Савић – струковна медицинска сестра едукатор

Сунчица Милутиновић – виша медицинска сестра

Весна Тошић – медицинска сестра

Марија Драганов - медицинска сестра

Драгана Петровић - медицинска сестра

Јована Стевановић - медицинска сестра

Анкица Ђурковић - медицинска сестра

Ирена Крстић - медицинска сестра

Марина Милијанчевић – административни радник

Љиљана Михајловић – радник на одржавању хигијене

Татјана Младеновић - радник на одржавању хигијене

Андријана Стојанић – васпитач, аниматорО одељењу

У раду Дневне болнице учествују:

 

А.  Стручни шири тим лекара специјалиста Педијатријске клинике

Б.  Стручни ужи тим лекара специјалиста Дневне болнице

В.  Медицинске сестре/техничари Дневне болнице 

Г.  Администратор (дактилограф), професионални аниматор и хигијеничари.

 

А. Стручни шири тим лекара Педијатријске клинике  чине

стручни ужи тим лекара Дневне болнице и

специјалисти - консултанти других одељења одговарајуће службе.

Непосредна сарадња је мултидисциплинарна у приступу болесном детету.

 

Б. Стручни ужи тим лекара Дневне болнице чине:

Начелник Дневне болнице Педијатријске клинике

Лекар специјалиста педијатар Дневне болнице

Клинички лекар (лекар опште медицине)

Лекар на специјализацији из педијатрије

 

В. Медицинске сестре/техничари Дневне болнице 

Одговорна медицинска сестра Дневне болнице

Медицинске сестре-техничар са радним местом за пријемним шалтером и на другим медицинским пословима

Медицинске сестре-техничар са радним местом на спровођењу терапије и неге болесника

Медицинске сестре-техничар са радним местом на спровођењу дијагностичких процедура и неге болесника

Медицинске сестре вође смене

Медицинска сестра инструктор- едукатор.

 

Г. Администратор (дактилограф), професионални аниматор и хигијеничари

Администратор (дактилограф) је особа са најмање завршеном средње стручном спремом оспособљена за рад у здравственој установи, као и за рад на рачунару

Аниматор је особа са адекватном стручном спремом васпитача за рад у клиничким условима.

Два хигијеничара, један за рад у преподневној и један за рад у поподневној смени.

 

Рад је организован кроз установљено радно време:

А. Радно време Дневне болнице

Б. Радно време кадрова

 

 

Дневна болница је посебна организациона јединица у оквиру поликлиничке службе хоспиталних здравствених установа и представља спону између хоспиталног и амбулантно поликлиничког лечења. Кроз тимски рад лекара, остварује се мултидисциплинарни приступ сваком болесном детету. Радом дневних болница, створени су услови за заједнички и краћи боравак родитеља и детета у болничкој средини, а тиме смањен страх од хоспитализације. Предности овог вида пружања здравствених услуга укључују: хуманији однос према болеснику и његовој породици што смањује психичку трауму у односу на класичну хоспитализацију и смањивање трошкова лечења.

Днeвнa бoлницa кao пoсeбнa oргaнизaциoнa jeдиницa у нaшeм систeму здрaвствeнe зaштитe прeдстaвљa рeлaтивнo нoви мoдeл хoспитaлизaциje. Дoбрoм oргaнизaциjoм унутaр здрaвствeнoг систeмa Србиje, днeвнe бoлницe у пeдиjaтриjи дajу брojнe прeднoсти у oднoсу нa клaсичaн вид хoспитaлизaциje. У склaду с aдeквaтним индикaциjaмa зa хoспитaлизaциjу рeзултaти лeчeњa сe нe умaњуjу, вeћ кoд вeликoг брoja бoлeсникa квaлитeт пружeних здрaвствeних услугa и кoнaчни рeзултaти лeчeњa буду и бoљи.  Днeвнe бoлницe oмoгућaвajу плaнирaњe и зaкaзивaњe приjeмa у бoлницу, зajeднички бoрaвaк дeтeтa и рoдитeљa и крaћe врeмe бoрaвкa у бoлничким услoвимa. Taкoђe, плaнирaњe и oргaнизoвaњe диjaгнoстичких прoцeдурa je квaлитeтниje, a трoшкoви хoспитaлизaциje су смaњeни. Днeвнe бoлницe свojoм улoгoм прeдстaвљajу знaчajну „кaрику у лaнцу“ oд примaрнoг дo вишeг нивoa и oбрнутo у систeму здрaвствeнe зaштитe. Унaпрeђeњe квaлитeтa рaдa днeвних бoлницa je jeдaн oд приoритeтa у рaзвojу здрaвствeнoг систeмa.        

У Институту је  1999. године залагањем проф. др Гордане Буњевачки и проф. др Борисава Јанковића,  остварена идеја о оснивању педијатријске дневне болнице. Дневна болница је у оквиру Педијатријске клинике организована као одељење Службе за пријем болесника, специјалитичке и консултативне прегледе. Званично је почела са својим радом 2001. године, налазила се на другом спрату, имала  две болесничке собе са 10 постеља, једну собу за интервенције и једну собу за дневни боравак, односно  чекаоницу. У почетку је неколико година у Одељењу дневне болнице радио педијатар др Горан Митровић, кога су заменили лекари др Биљана Алимпић и др Бранко Ковачевић, радећи заједно са 5 медицинских сестара, чинећи  део великог специјалистичког  тима састављеног од лекара других специјалности осталих педијатријских одељења. Прва одељењска одговорна медицинска сестра била је Гордана Цветановић, коју је заменила медицинска сестра Милева Маринковић.  Након реконструкције дела другог спрата и обезбеђивања функционалног и медицински оптимално опремљеног простора намењеног дневној дијагностици и терапији,  Одељење дневне болнице је 2008. године пресељено у нови простор површине од приближно 270 м2 у којем се налазе три болесничке собе, лекарска ординација, соба за интервенције, соба за лекаре и сестринска соба.  Простор за чекање је прилагођен потребама деце, направљена је мини играоница у којој је ангажован васпитач као професионални аниматор. Крајем 2008. године радом Одељења дневне болнице непосредно руководи као шеф одељења др Славиша Здравковић. Посебним залагањем у области унапређења квалитета стручног рада, организације и систематизације послова, установљен је Пословник о раду одељења дневне болнице којим је стандардизован процес рада одељења. Пословник о раду је допринео да из њега проистекну бројне процедуре за стандардизацију процеса рада  Института током његове акредитације. Крајем 2011. године Одељење дневне болнице се одваја од  Службе за пријем болесника, специјалитичке и консултативне прегледе и постаје Дневна болница као засебна радна јединица у оквиру Педијатријске клинике, чијим непосредним радом руководи др Славиша Здравковић у функцији начелника, са одговорном медицинском сестром Невенком Чупковић.  Постигнута је добра организација посла, наменски простор, опрема и обучен кадар, постојање листа индикација, стандардизација дијагностичких и терапијских услуга (процедура, протокола, водича добре праксе), праћење квалитета рада (ефикасности и ефективности, задовољства запослених и корисника), добра документација и евиденција.

Дневна болница омогућава да се задовоље потребе деце и њихових породица у смислу: добијања психосоцијалне подршке, учешћа породице у лечењу, едукације родитеља и деце, ноћног боравка код куће, смањења психичке траумe и стигматизације, бољег праћења и информисаности особља

Одељења педијатријске клинике
Повезане организације
 
Up arrow